Nie ma zgody na budowę 10 kurników!

  • 26.07.2017, 09:29 (aktualizacja 03.08.2017 09:32)
  • JG
Nie ma zgody na budowę 10 kurników!
Wójt gminy Mochowo odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy 10 kurników przy 20 istniejących oraz kolejnych ośmiu wnioskowanych.

Inwestor dwa lata temu wystąpił do wójta gminy Mochowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy kurników. Planowane przedsięwzięcie polegać miałoby na etapowej budowie 10 kurników o powierzchni 2268 m² i liczbie stanowisk 40000 szt. (160 DJP) w każdym w jednym cyklu trwającym około 6 tygodni ( 6 cykli w roku). Łączna obsada po wybudowaniu ostatniego 10. kurnika będzie wynosić 400000 sztuk stanowisk dla kurcząt brojlerów w cyklu, czyli wielkość chowu 1600 DJP. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek rolnych o powierzchni odpowiednio 17,9 ha i 4,6 ha (łącznie 22,5 ha), położonych we wsi Sulkowo- Bariany, około 15 km na południowy- zachód od miasta Sierpc i około 1,5 km na południowy- zachód od miejscowości Mochowo. Działka położona jest na terenie rolniczym, a najbliższe zabudowania sąsiedzkie zlokalizowane są w odległości około 350 m w kierunku wschodnim, 350 m w kierunku północno-zachodnim i ok. 350 m w kierunku południowym. Od strony północnej działka nr 128 graniczy z drogą. Od południa, zachodu i wschodu działki graniczą z niezabudowanymi terenami rolniczymi.  Teren przeznaczony pod budowę kurników jest niezabudowany i stanowi grunt rolny. Działka, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Mieszkańcy mówią NIE
20 sierpnia 2015 roku wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego wójt przeprowadza ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  Jednocześnie wójt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z prośbą o opinię sanitarną warunków realizacji. Również w sierpniu do wójta gminy Mochowo wpłynął wniosek od organizacji ekologicznej, powołującej się na swoje cele statutowe, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony. Wójt dopuścił stowarzyszenie do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu. W trakcie procedury udziału społeczeństwa wpłynęły do wójta wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony od 13 mieszkańców. Wpłynął też pisemny protest mieszkańców miejscowości Sulkowo Bariany i okolicznych miejscowości kategorycznie niezgadzających się na realizację budowy kurników, który przekazano do organu uzgadniającego - RDOS i opiniującego PPIS w Sierpcu. Mieszkańcy podnosili problem uciążliwości dla życia i zdrowia ludzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził konieczność uzupełnienia przedłożonego raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu wydał pozytywną opinię sanitarną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wpłynęły też pisemne protesty, wnioski i uwagi do toczącego się postępowania. Kopie protestów, wniosków, uwag przesłane zostały do RDOŚ w Warszawie i PPIS w Sierpcu w celu uwzględnienia ich przed wydaniem uzgodnienia opinii w sprawie uwarunkowań dla realizacji tego przedsięwzięcia. 

Kurzy fetor
Mieszkańcy podnosili temat uciążliwości dla życia i zdrowia ludzi, negatywnych skutków równoważonego rozwoju, jakie powstanie fermy drobiu ze sobą przyniesie. Między innymi podnoszono zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego przez pyły, amoniak i siarkowodór, odory mogące powodować nie tylko nieprzyjemny zapach, ale również w bezpośredni sposób przyczyniające się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy już dziś borykają się z problemami astmatycznymi. Podnoszony był też problem hałasu emitowanego z zamontowanych i działających w kurnikach wentylatorów, uciążliwości komunikacyjnych od transportowanych drobiu, paszy i obornika. Mieszkańcy wnieśli uwagi do opinii sanitarnej, zarzucając PPIS wydanie opinii na niesprawdzonych i nieprawdziwych informacjach dotyczących na przykład odległości między planowaną do realizacja inwestycją a domami mieszkalnymi, niezbadania wpływu odorów na życie i zdrowie ludzi, czy też problem poziomu emitowanego hałasu.

W sąsiedztwie szkoły?
W piśmie z dnia 16 października 2015 roku Mazowiecki Kurator Oświaty przesłał do Urzędu Gminy w Mochowie protest dotyczący budowy 10 kurników o liczbie stanowisk 40 000 szt. każdy do chowu kurcząt wraz z niezbędną infrastrukturą. Sąsiadujące w niedalekiej odległości od planowanej inwestycji szkoła podstawowa i gimnazjum również złożyły swoje uwagi i wniosek o uwzględnienie ich przy wydawaniu decyzji. Dyrektorzy szkół zwrócili szczególną uwagę na negatywny wpływ planowanej inwestycji na zdrowie i życie dzieci - uczniów borykających się już dzisiaj z problemami układu oddechowego, a powstanie w pobliżu fermy kurników może jeszcze pogorszyć sytuację. Odbyła się również rozprawa administracyjna w sprawie budowy 10 kurników o liczbie stanowisk 40 000 szt. każdy do chowu kurcząt. Podczas rozprawy omówiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Mieszkańcy wyrazili swoje obawy dotyczące negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ich zdrowie, życie oraz środowisko i zrównoważony rozwój terenu. Wójt podziela obawy mieszkańców, bowiem gmina Mochowo i teren wsi Sulkowo- Bariany i jej okolic, w myśl dokumentów strategicznych gminy, ma rozwijać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wójt nie podziela pozytywnej opinii dotyczącej wymagań higieniczno-zdrowotnych, gdyż  zrealizowanie 10 kurników w miejscowości Sulkowo-Bariany (w pobliżu czterech już istniejących kurników i w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, mimo braku regulacji prawnych dotyczących odorów) spowoduje zagrożenie bezpośrednie dla mieszkańców nawet okolicznych wsi poprzez obniżenie komfortu życia i może negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Zagospodarowanie obornika na terenie gminy będzie więc utrudnione, natomiast przewożenie go na większe odległości będzie ekonomicznie nieuzasadnione. Wójt w wydanej decyzji podkreślił, iż w okolicznych wsiach powiatu sierpeckiego istnieje duża koncentracja intensywnej produkcji drobiarskiej, dlatego też, pomijając nawet czynnik ekonomiczny, lokalne zagospodarowanie odchodów kurzych będzie stwarzać problemy, a co za tym idzie, odczuwalne będą znaczne uciążliwości odorowe. Działki, na których planuje się przedsięwzięcie, położone są jednak na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej”, na którym zagospodarowanie terenu powinno być prowadzone z zachowaniem równowagi ekologicznej i w jak najmniejszy sposób ingerować w walory krajobrazowe. W „Strategii Rozwoju Gminy Mochowo do 2024 roku” określono, że „przyszłemu rozwojowi gminy będzie sprzyjać jej atrakcyjne środowisko przyrodnicze, zwłaszcza położona blisko Skrwy i kompleksów leśnych część jej obszaru. Stanowić ona będzie bazę dla rekreacji i turystyki, a także silny magnes dla potencjalnych  nowych mieszkańców. Warunkiem jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy i racjonalna gospodarka nimi, a także nabycie umiejętności świadczenia usług turystycznych i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej”. 
Wójt odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy 10 kurników. Zaznaczył, że powstanie kolejnych 10 kurników (przy 20 istniejących oraz kolejnych 8 obecnie wnioskowanych) uniemożliwi rozwój osobom prowadzącym działalność gospodarczą w kierunkach ekologicznych czy agroturystycznych, a także spowoduje spadek realnej wartości nieruchomości i gruntów rolnych znajdujących się w sąsiedztwie.

JG
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe