Zapłacimy więcej za odpady

  • 25.07.2019, 08:43 (aktualizacja 25.07.2019, 08:57)
  • SK
Zapłacimy więcej za odpady
Na wniosek burmistrza 16 lipca miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Sierpca. Radni głosowali nad trzema uchwałami. Jedną z nich była uchwała dotycząca wysokości opłat za wywóz śmieci.

Obecnych podczas obrad było dziewięciu radnych. Pierwsza uchwała dotyczyła dokonania  wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy-miasta Sierpc. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wywóz śmieci do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta. Zaproponowana przez oferenta kwota stała się podstawą do wprowadzenia podwyżki stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych Na całkowity koszt systemu gospodarowania odpadami składa się m.in. np. obsługa administracyjna. Zaproponowane kwoty  opłat po podwyżce to 48 zł za odpady niesegregowane  oraz 24 zł za segregowane. Na podwyżki, które mają miejsce w całym kraju, ma wpływ ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
W Sierpcu odbiór odpadów komunalnych odbywa się dwa razy w miesiącu, ponadto mieszkańcy mają dostęp do odbioru raz w miesiącu odpadów wielkogabarytowych. System zbiórki odpadów jest tak dobrze rozbudowany, że świadomość ekologiczna mieszkańców z roku na rok staje się większa.
Radna Joanna Szewczykowska pytała, dlaczego mieszkańcy mają płacić aż tak dużo za wywóz odpadów. Dodała, że te ceny od ostatnich podwyżek bardzo wzrosły. W odpowiedzi usłyszała, że na wysokość opłat wpływ ma sytuacja na rynku, złożona oferta przez oferenta oraz utrzymanie dotychczasowego systemu zbiórki odpadów komunalnych, wraz z kosztami obsługi tego systemu. Podczas dyskusji, która wywiązała się miedzy radnymi, Barbara Gil zapytała zarówno burmistrza, jak i prezesa ZGKiM-u, dlaczego nie została zamknięta druga kwatera na wysypisku, oraz dlaczego są „nakręcane koszty”.W odpowiedzi usłyszała, że od lat było wiele uchybień, które są naprawiane do tej pory, wiele już zostało zrobione, a prace nad poprawą są intensywne. Usłyszała również, że spółka znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej. Jest nadzieja, że trzeci/czwarty kwartał pozwoli na  zamknięcie drugiej kwatery oraz otwarcie trzeciej i czwartej kwatery.
Jak poinformował Jarosław Perzyński, w ciągu ostatnich trzech lat ilość wyprodukowanych śmieci  w Sierpcu wzrosła do 20%. Dodatkowo ustawodawca podniósł kwotę opłaty marszałkowskiej, czyli kolejne kilka złotych, które wpływają na kwotę końcową. Do przepychanki słownej pomiędzy burmistrzem a radną odnieśli się pozostali radni. Radny Wojciech Skorłutowski podsumował tę wymianę zdań jako „potyczki słowne”, które zmierzają w złą stronę. Zauważył, że ostatnia podwyżka miała miejsce za poprzedniej kadencji w kwocie 1 zł. Poprosił również przewodniczącego o zdyscyplinowanie i prowadzenie obrad w sposób taki, żeby wypracować sensowne rozwiązania.
Radna Barbara Gil stanowczo obwieściła, że jest przeciwna podwyżce, a kierowane przez nią pytania dotyczące wysypiska są ważne nie tylko dla niej, ale dla wszystkich mieszkańców. 
Radny Krzysztof Kacperski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nie było podwyżek, co też wpłynęło na obniżenie rentowności spółek, a w następstwie brak inwestycji, co zarzucało się spółkom miejskim i szukało winnych tego stanu rzeczy. 
Burmistrz przypomniał, że ostatni przetarg to termin 31 grudnia tego roku, a temat podwyżek będzie poruszany  zarówno w przyszłym, jak i w 2021roku.
-(...) może teraz działamy w jakiś sposób trudniejszy, ale ułatwiamy tym życie mieszkańców na kolejne dwa lata. Mimo że tak jak powiedziałem, jesteśmy zmuszeni, żeby rozbić kwotę na wszystkich mieszkańców solidarnie. Tak do tego nas zmusza ustawodawca. Nie uchylam się od odpowiedzialności za te decyzje i planuję również kampanię informacyjną z tym związaną, żeby mieszkańcy wiedzieli, co jest przyczyną tych podwyżek, jakie są powody i składam obietnicę, że będę robił wszystko, tak jak przed chwilą zostało powiedziane, żeby przez najbliższe dwa lata do tego tematu nie wracać (...) - powiedział miedzy innymi Jarosław Perzyński.
Podczas głosowania 8 głosami za uchwała weszła w życie, jeden głos był przeciw.

 

 

Szanowni Państwo,

Piastowanie stanowiska Burmistrza to nie tylko przyjemna praca, która polega na podejmowaniu łatwych decyzji, ale także tych niecieszących się popularnością wśród mieszkańców, a nawet wywołujących ich złość. Niestety są one wymagane przepisami prawa  narzuconymi przez ustawodawcę na samorządy. 
Jedną z nich jest konieczność samofinansowania się systemu odpadów. Miasto nie może dokładać z budżetu (np. kosztem inwestycji czy szkół) do systemu zagospodarowania nieczystości. 
Koszt wynikający z przetargu musi zostać rozbity po równo na osoby z niego korzystające. 
W ciągu ostatnich trzech lat, o około 20%, wzrosła liczba śmieci zbieranych w obszarze miasta. Zwiększyliśmy trzykrotnie ilość zbiórek dużych „gabarytów” z terenu Sierpca. Wzrosły pensje minimalne, o ponad 40% wzrosły ceny energii elektrycznej dla spółki zajmującej się odbiorem odpadów. Dodatkowo koszty opłaty środowiskowej zgodnie z decyzją ustawodawcy z roku na rok systematycznie będą rosły. W roku 2020 wynosić będą 270zł za tonę, kiedy to w 2017r. stawka ta wynosiła 120zł. 
Należność w wysokości 24zł zapewni niezmienność ceny przez najbliższe dwa lata. Sytuacja w naszym mieście nie należy do wyjątków. Wiele samorządów podniosło koszty od kilkudziesięciu do ponad 300%, a te, które mają obecnie niskie stawki, będą je korygować w górę przy najbliższych przetargach na wywóz odpadów. 
Zapraszam do zapoznania się z całością informacji, którą przedstawiam w załączonym dokumencie oraz apeluję do wszystkich Państwa o to, by każdy z nas zaczął świadomie dokładnie segregować śmieci.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD  SIERPNIA 2019r.

 

- 24 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, 
- 48 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. 
Nowe stawki to przede wszystkim wzrost opłat za przetwarzanie odpadów zmieszanych na składowiskach związany z ogólną sytuacją na „rynku odpadów”, a także wzrostem opłaty środowiskowej.

Dlaczego taka opłata?
Wzrost wysokości i wielkość opłat jest wypadkową wielu czynników. Nowe przepisy ustawowe wymuszają na firmach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów ponoszenie wysokich kosztów, a to przekłada się na stawki, które obowiązują mieszkańców. Ich wysokość kształtują także koszty transportu, przeładunku i w końcu ilość produkowanych odpadów.
Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy, czyli również na nasze Miasto obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, nie może również do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.
W związku z powyższym kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Sierpca wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania się systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. 
Przypomnijmy, że opłata środowiskowa w latach 2015 – 2017 wynosiła 120,74 zł za 1 tonę odpadów zebranych na składowiskach, w roku 2018 – 140 zł za 1 tonę. Od 1 stycznia 2018 zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów w/w opłata  w 2019 r. wynosi 170 zł za 1 tonę, a w 2020 r. ma wzrosnąć do 270 zł za 1 tonę. Wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  skutkuje podnoszeniem w całym kraju stawek opłat dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminnych systemach gospodarowania odpadami. Wzrost stawek opłaty środowiskowej przekłada się bezpośrednio na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.
W podnoszeniu cen za odbiór odpadów miasto Sierpc nie jest wyjątkiem. Bardzo wiele samorządów już to uczyniło lub wkrótce uczyni. Proces ten dotyczy całej Polski, a miasto Sierpc dąży do tego, aby w obecnych warunkach rynkowych oferować mieszkańcom optymalne i najbardziej racjonalne kosztowo rozwiązanie.
Ile produkujemy śmieci?

Zgodnie z analizą gospodarki odpadami w 2016r. z terenu miasta zebrano 5626,20 ton odpadów, a w 2018r. wzrost kształtował się na poziomie 20% i wyniósł  6.783,93 ton, czyli o 1 157,73 ton więcej.
Mimo że prawie 89 proc. mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, w 2018 roku wysegregowano tylko 11 proc. frakcji: papier, plastik (z metalem), szkło, odpady biodegradowalne. Segregacja większej ilości odpadów, skutkowałaby mniejszym tonażem  śmieci zmieszanych, a to przełożyłoby się  na niższe koszty systemu.

Przypomnijmy również, że od 2017 roku została zwiększona częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych, która na dzień dzisiejszy odbywa się raz w miesiącu zarówno z zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, poprzednio zbiórka gabarytów odbywała się  raz na kwartał.

Podsumowując
Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, które na samorządy nakłada ustawodawca w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany liczy osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub zamiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość podaną w zawiadomieniu. 

Nowe stawki wejdą w życie od 1 sierpnia 2019r.

SK
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
ja
ja 01.08.2019, 22:52
fefefsdfssf

Pozostałe