MIESZKAŃCY SOŁECTWA OSTROWY MÓWIĄ - NIE - BUDOWIE KURNIKÓW!

  • 25.01.2017, 09:35
  • Red.
MIESZKAŃCY SOŁECTWA OSTROWY MÓWIĄ - NIE - BUDOWIE KURNIKÓW!
Wiadomość o wybudowaniu kurników w Ostrowach na terenie gminy Gozdowo wywołała falę protestów. Kurników nie chcą ani mieszkańcy, ani rodzice dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły, ani lokalne stowarzyszenie.

Pod pismami skierowanymi między innymi do wójta gminy Gozdowo, sanepidu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przeciwko budowie dwóch kurników dla 80 tys. kurcząt podpisały się setki osób. Wśród nich rodzice uczniów tutejszej szkoły podstawowej.

- Szkoła, chociaż nie jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, bo 1200 metrów dalej, jednak emisja gazów o wysokim stężeniu uciążliwości zapachowej, a przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych również pyłów, bezpośrednio wpłynie na uczniów i pracowników szkoły.  Szkoła w Ostrowach nie posiada sali gimnastycznej, dlatego lekcje wychowania fizycznego podczas dobrej pogody odbywają się na szkolnym boisku. Ponadto nauczyciele wykorzystują najbliższe środowisko do przeprowadzania lekcji terenowych, wycieczek, eksperymentów. Nasze dzieci przyzwyczajone są również do spędzanie przerw na zewnątrz budynku, korzystają z placu zabaw, ogródka, boiska i bardzo to lubią. Bardzo ważny jest również fakt, iż część dzieci cierpi na alergie, częste nieżyty górnych dróg oddechowych. Budowa dwóch kurników niewątpliwie negatywnie wpłynie na jakość powietrza.  Nie chcemy, aby nieprzyjemny zapach i szkodliwe substancje unoszące się w atmosferze ograniczały naszym dzieciom możliwość korzystania z zajęć na świeżym powietrzu - argumentują rodzice uczniów tutejszej szkoły. Ponadto są zaniepokojeni, że przy planowanej inwestycji w Ostrowach nie ma odpowiedniej infrastruktury. Ich zdaniem budowa i obsługa planowanej inwestycji może odbywać się tylko przy korzystaniu z drogi dojazdowej do wsi Ostrowy, przy której bezpośrednio położna jest szkoła, a jezdnia jest wąska i nie posiada chodników. Część dzieci idzie tą drogą do szkoły. Nasilony ruch samochodowy na drodze spowodowany budową kurników, a potem ich obsługą, stwarza większe zagrożenie oraz niebezpieczeństwo w ruchu pieszych.

 

 Lokalne dziedzictwo

 

Przeciwko budowie kurników opowiedziało się również Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy, którego celem statutowym jest ochrona lokalnego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dziedzictwa przyrodniczego.

 

- Od 16 lat realizujemy dla dzieci i mło­dzieży wła­sny pro­gram edu­ka­cji regio­nal­nej i eko­lo­gicz­nej, współ­or­ga­ni­zu­jemy warsz­taty naukowe, pik­niki edu­ka­cyjne  i  imprezy  inte­gra­cyjne dla  lokal­nego środo­wi­ska. Dzia­ła­nia podej­mo­wane  przez nas przy­czy­niają się do  akty­wi­za­cji gospo­dar­czej miesz­kań­ców. W efek­cie udało się nam zbu­do­wać  ofertę  tury­styczną  opartą  na poten­cjale tkwią­cym w ludziach, w przy­ro­dzie, w zaso­bach histo­rycz­nych i gospo­dar­czych lokal­nego środo­wi­ska.  Nasze cele osiągamy, współpracując z lokalnym samorządem i jednostkami mu podległymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami edukacyjnymi i naukowymi. Środki finansowe na działania statutowe pozyskujemy, uczestnicząc w konkursach ogłaszanych przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe oraz prowadząc własne inicjatywy edukacyjne i integracyjne. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zniweczy dorobek 16 lat pracy stowarzyszenia i lokalnej społeczności.  Zmarnowane zostaną środki finansowe pozyskiwane przez lata z licznych grantów, dzięki którym powstało Interaktywne Muzeum Etnograficzne ,,Zapiecek”, działają trzy gospodarstwa pełniące rolę gospodarstw edukacyjnych, a w nadchodzącym roku zostanie wybudowana wiata ze środków NFOZŚiGW.  Corocznie prowadzone są warsztaty terenowe dla kilkuset uczniów z powiatu sierpeckiego i płockiego. W 2016 roku przyjęliśmy 498 uczniów, w 2015 roku około 600 uczniów i przedszkolaków. Grupy obsługiwane są przez edukatorów, członków lokalnej społeczności, którzy zdobywali kwalifikacje podczas realizowanych projektów. W 2009 roku ,,Oddolne działania edukacyjne mieszkańców wsi Ostrowy i okolicznych miejscowości”, w 2012 roku ,, Liderzy z Ostrów”. Wymienione projekty zostały sfinansowane ze środków EFS. W sezonie letnim edukatorzy zatrudniani są na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ponadto z naszym stowarzyszeniem współpracują nauczyciele z powiatu sierpeckiego i płockiego - podkreśla Anna Górczyńska, prezes Stowarzyszenia. Zarówno prezes, jak i jego członkowie oraz sympatycy twierdzą, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników uniemożliwi dalsze prowadzenie działalności edukacyjnej nakierowanej na ochronę przyrody oraz że zostanie także zniweczona praca włożona w aktywizację lokalnej społeczności.

Degradacja

 Do protestu przeciw realizacji planowanej inwestycji włączyli się również mieszkańcy sołectwa Ostrowy. Skierowali oni pismo do Rady Gminy Gozdowo o podjęcie decyzji  odmownej na realizację przedsięwzięcia. Twierdzą, że planowana inwestycja wpłynie na pogorszenie dotychczasowych warunków życiowych mieszkańców, a jej oddziaływanie wykracza poza granice działki należącej do inwestora i najbliższe sąsiedztwo.  Uważają, że

codzienne uciążliwości związane z eksploatacją kurników  polegające na nadmiernym stężeniu gazów i pyłów wyrzucanych przez urządzenia wentylacyjne, w tym szczególnie szkodliwy dla zdrowia amoniak i siarkowodór, oraz na nieuniknionej emisji fetoru rozprzestrzeniającego się na obszarze całego sołectwa pogorszy komfort życia mieszkańców. 

 

- Nasz niepokój budzi również to, że inwestor bardzo ogólnie przedstawił sposób postępowania z odpadami. Padłe zwierzęta mają być magazynowane w szczelnych workach umieszczonych w chłodziarkach na fermie. Inwestor nie daje odpowiedzi, jak często i w jaki sposób będą wywożone z fermy padłe kurczęta. Brakuje także informacji, w jaki sposób zabezpieczy na fermie kurczęta padłe w wyniku epidemii lub innych przyczyn powodujących masowe upadki - argumentowali mieszkańcy.  Jak się okazuje, wielu z nich, w tym najbliżsi sąsiedzi inwestycji, planowało sprzedaż działek pod budowę domów. Według protestujących w przypadku realizacji budowy kurników, co oznacza uciążliwe sąsiedztwo, przykre zapachy, przekształcenia krajobrazu, zagrożenie epidemiologiczne, nikt nie będzie chciał tu zamieszkać, a wartość rynkowa nieruchomości już istniejących spadnie znacząco.

Ostoja dzikiej przyrody

Mieszkańcy Ostrów twierdzą, że inwestycja przyczyni się również do degradacji środowiska naturalnego i kulturowego. Wieś Ostrowy jest miejscowością o długiej historii, a pierwsze wzmianki w dokumentach pojawiają się w II poł. XV w. Miejscowość przez wieki była otoczona bagnami, które dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku zostały osuszone. Położony w pobliżu las jest dla mieszkańców źródłem świeżego powietrza, miejscem spacerów, a liczne wyrobiska po żwirze ostoją dla ptactwa wodnego i miejscem chętnie odwiedzanym przez wędkarzy.

 - Inwestycja usytuowana jest na obszarze źródliskowym rzeki Wierzbicy - lewego dopływu Skrwy.  Sąsiaduje bezpośrednio z terenem, na którym Wierzbica ma swój początek. Cały teren, mimo melioracji i suchych lat, jest podmokły, zagłębienia terenu pozostają nieużytkami ze skupiskami roślinności hydrofilnej. Występują tu niespotykane nigdzie indziej w okolicy rośliny, jak wełnianki czy storczykowate. W części północnej znajdują się liczne skupiska drzew i krzewów, naturalne schronienia dla zwierząt i ptaków. Mają tu swoje gniazda liczne gatunki, takie jak bocian czarny, żurawie, czajki, błotniaki oraz dudki. To bliskie sąsiedztwo kurników z siedliskami ptaków może nieść niebezpieczeństwo wystąpienia chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, dzikie ptactwo i gryzonie, a z drugiej strony jest zagrożeniem dla tych rzadkich ostoi dzikiej przyrody. Mieszkańcy donoszą nawet o pojawianiu się wydr i bobrów, a można też spotkać tu łosia. Ze względu na niezbadane walory tego obszaru należałoby nimi zainteresować RDOŚ lub jakąś szkołę wyższą z prośbą o wykonanie analizy przyrodniczej, a nie przeznaczać ten teren na inwestycję zagrażającą środowisku, zdrowiu i harmonijnemu rozwojowi miejscowości - apelują mieszkańcy.

 Czy głos obrońców środowiska zostanie wzięty pod uwagę, okaże się już wkrótce. Zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez wójta gminy Gozdowo wszelkie uwagi i wnioski w sprawie budowy kurników w Ostrowach można składać do 7 lutego tego roku. O finale sprawy poinformujemy.

Red.
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe